Prodloužená záruka

Rozšíření záruky                                                 Cefla Dental Group

Rozšíření záruky za příplatek - popis služby

Služba rozšíření záruky za příplatek nabízí možnost rozšíření délky záruky (týkající se dodávky náhradních dílů) na zařízení až na maximální dobu 5 let od instalace.

Delší záruka může být zakoupena:

 • Spolu s nákupem zařízení
 •  Po zakoupení zařízení, ale v každém případě před vypršením standardní záruční lhůty.

Prodloužení záruky zahrnuje dodání:

 • Soupravy na periodickou roční údržbu příslušného modelu zařízení podle ceníku volitelných výbav a souprav (Price list Optional & Kits) a dále hygienickou soupravu, pokud je to nutné (používá se na začátku každého roku prodloužení)
 •  Všechny nezbytné náhradní díly pro zaručení správné funkce zařízení.

Rozšíření záruky nezahrnuje:

 • Čalounění
 • Všechny součásti podléhající běžnému opotřebení a otěru (včetně normální změny barvy plastových součástí)
 • Vše je jasně označeno jako "Netýká se" v Certifikátu rozšíření záruky, který je zde přiložen.
 • Cenu práce.

Rozšíření záruky za příplatek


Certifikát rozšíření záruky

(Vyplní technik provádějící instalaci)

Poprodejní servis Cefla Dental Group, Fax.: +39/0542/653598,

service.cefladentale@cefla.it

Smluvní podmínky prodloužení záruky

1) ROZSAH: výrobek je zahrnut v rozšíření záruky, která je platná pro.................(1)....................(2)) roků od data instalace dentální jednotky.

2) NETÝKÁ SE: záruka se netýká následujících položek:

a) závad, způsobených neprovedením běžné údržby nebo nevhodným, nesprávným nebo špatným použitím produktu;

b) oprav nebo výměn křehkých dílů, dílů podléhajících opotřebení a otěru nebo u kterých nemůže být odhadnuta životnost, pokud není prokázáno, že byly vadné v době dodávky

c) oprav nebo výměn dílů, uvedených níže, pokud není prokázáno, že byly vadné v době dodávky:

 •  filtry (vodní a vzduchové, sací, regenerace oleje turbiny, atd.);
 •  hadice koncovky
 •  ucpávky
 •  koncovky, úhlové nástavce, trysky a příslušenství
 •  těsnění
 • ·světelné zdroje (vláknová optika, obrazovka rentgenu, pracovní světlo, atd.)
 • ·ochranná zařízení (opěrka nohy, stolek na nástroje/modul asistenta/modul držáku podnosu, atd.)
 • ·koncovky a hadičky odsávací kanyly;
 • ·odsávací systém (separátor, čerpadlo vypouštění separátoru, centralizované sací ventily, systém hadiček, atd.)
 • ·skleněné předměty

d) všech nákladů na práci, cestovné technického personálu a ubytování;

e) závad nebo poškození způsobených nachtěně, nevhodným nebo špatným použitím;

f) závad nebo poškození od nečistot v rozvodovém systému vody a vzduchu nebo mimořádnými, chemickými nebo elektrickými jevy;

g) závad nebo poškození vyplývající z použití čistících, dezinfekčních nebo sterilizačních chemikálií nebo postupů, které nejsou uvedeny v návodu k použití a na údržbu;

h) normálních změn barvy plastových dílů.¨

3) PERIODICKÁ ÚDRŽBA: Dodavatel provede periodické kontroly podle protokolu údržby, definovaného výrobcem a vymění, minimálně každých 12 měsíců a v každém případě v každém roce prodloužené záruky, všechny díly, které jsou dodány v sadě na periodickou údržbu dentální jednotky, které se prodloužená záruka týká a je v ní zahrnuta;

4) CERTIFIKÁT PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY: předložený certifikát prodloužené záruky musí být vyplněn ve všech částech, podepsán uživatelem a instalujícím technikem a vrácen, aby byla prodloužená záruka platná. Zpráva musí být vrácena do 15 dní od data instalace, jinak záruka propadá.

5) OMEZENÍ: prodloužení záruky umožňuje výměnu nebo opravu součástí zdarma. Prodloužená záruka však nezahrnuje výměnu celé jednotky.

6) SPORY: jakékoliv spory týkající se uplatnění a znění současného certifikátu o prodloužené záruce budou posuzovány soudem v Bologna (Itálie), bez ohledu na to, kde byla podepsána smlouva o zakoupení.

7) VÝJIMKY: zvláštní výjimky udělené ve speciálních případech, týkající se podmínek této záruky, nezahrnují uznání žádných nároků kupujícího a jsou považovány za platné jen v těchto speciálních případech.

8) RŮZNÉ: pokud jde o problémy, které nejsou jednoznačně uvedeny v tomto certifikátu o prodloužené záruce, bude platit občanský zákoník a příslušné italské zákony.

Ztráta rozšířené záruky

Rozšířená záruka nebude platná, pokud:

a) zařízení vykazuje známky poškození pádem, vystavení plamenům, polití tekutinami, poškození bleskem, přírodní katastrofou, atmosférickými jevy nebo jinou příčinou, která nemůže být přičítána vadám v provedení;

b) zařízení nebylo instalováno v souladu s pokyny pro instalaci firmy CEFLA DENTAL GROUP nebo bylo instalováno neoprávněnou osobou;

c) zařízení bylo servisováno, opravováno, měněno nebo upravováno jakýmkoliv způsobem kupujícím nebo neoprávněnou třetí stranou;

d) když při uplatnění záruční opravy bylo sériové číslo na výrobku odstraněno, vymazáno nebo falšováno, apod.;

e) certifikát o prodloužení záruky nebyl vyplněn, podepsán a vrácen do 15 dnů od data instalace;

f) kupující zastavil nebo odložil platbu jakékoliv splatné částky za nákup nebo údržbu zařízení z jakéhokoliv důvodu;

g) plánovaná periodická údržba nebo jiné operace, uvedené v návodu k používání a na údržbu nebyly provedeny tak, jak je uvedeno.

(1) uveďte prosím počet roků prodloužení záruky číslem

(2) uveďte prosím počet roků prodloužení záruky slovy

         Výrobek 1                                                Výrobek 2                                                   Výrobek 3

Nalepte příslušný štítek sem                  Nalepte příslušný štítek sem                            Nalepte příslušný štítek sem

Zákazník (příjmení a jméno) .................................Dodavatel                        Servisní technik (příjmení a jméno)

Zákazník (podpis)                                        Datum instalace                                   Servisní technik (podpis)

ORIGINÁL ZASLAT CEFLA DENTAL GROUP

Jak objednat tuto službu:

Spolu s nákupem zařízení:

Tato služba může být objednána přímo v poprodejním oddělení spolu s objednáním materiálu s uvedením objednacího kódu rozšíření záruky, typu požadovaného rozšíření záruky a počtu let prodloužení za příplatek.

Po nákupu zařízení (v době platnosti standardní záruky):

Tato služba může být objednána přímo v poprodejním oddělení (e-mailová adresa - spareparts.dental@cefla.it) s uvedením sériového čísla zařízení, kódu prodloužení záruky, typu požadovaného rozšíření a počtu let rozšíření za poplatek. Současně by mělo poprodejní oddělení obdržet příslušné certifikáty (certifikát o instalaci a vyplněný certifikát o prodloužené záruky).

Kódy, které mají být použity při objednání služby prodloužení záruky:

 1. ESGATSUE1 1 rok prodloužení záruky na dentální jednotky
 2. ESGATSUE2 2 roky prodloužení záruky na dentální jednotky
 3. ESGATSUE3 3 roky prodloužení záruky na dentální jednotky
 4. ESGATSUE4 4 roky prodloužení záruky na dentální jednotky

Začátek služby:

Při instalaci zařízení nebo při určení data smlouvy s lékařem musíte spolu s certifikátem o prodloužení záruky vyplnit a odeslat Cefla Dental Group kopii formuláře o prodloužení záruky s následujícími údaji:

 • počet roků prodloužení záruky podle smlouvy s Cefla Dental Group
 • detaily o lékaři (jméno, adresa, atd.)
 • sériové číslo výrobku, kterého se týká prodloužení záruky

UPOZORNĚNÍ:

Vrácení vyplněných certifikátů je nutné pro:

- Aktivaci a zahájení služby prodloužené záruky.

- Aktivaci dodávky soupravy na roční údržbu zákazníkovi, která je poskytována s prodloužením záruky zákazníkovi.

Příklad:

Jestliže kupujete dentální jednotku s prodloužením záruky o dva roky a instalujete ji v září 2012:

- musíte odeslat zpět firmě Cefla formulář prodloužení záruky okamžitě po instalaci.

- Cefla zašle v září 2014 a v září 2015 vždy jednu soupravu na údržbu.


Soupravy na pravidelnou údržbu:

Sériové číslo jednotky, pro kterou je souprava na údržbu určena, bude uvedené v dodacích dokumentech.

Když bude jednotka vybavena systémem Bioster nebo WHE, odešle Cefla s touto soupravou na údržbu také jednu hygienickou soupravu.

HYGIENICKÁ SOUPRAVA WHITE WHE + BIOSTER - BEZ NÁDRŽKY

Uvnitř každé sady na údržbu je zahrnut kontrolní seznam, který vede technika všemi požadovanými činnostmi a kontrolami

- Průměrná doba návštěvy na údržbu je 2,5 hodiny

- Technik se musí řídit instrukcemi technického manuálu


22 - Kontroly během montáže nebo periodické údržby - rozkliknout obrázky